The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

We're changing

We have created a new public body, Historic Environment Scotland. While we work on shaping our future we can reassure you that all services and products will continue as normal. Please follow our progress and find out more about our new organisation.

Gòireas Mor Air An Lìon Mu Eilean Idhe

27 August 2010

Làrach-lìn san dà chànan mu Eilean Idhe

Thathar air goireas mòr san dà chànan a chur air an Lìon airson tè de na làraichean as ainmeile ann an Alba, Eilean Idhe ann an Inse Gall.

Chaidh an làrach-lìn, ionahistory.org.uk, a chruthachadh le Alba Aosmhor – a tha an urra ri trì de na comharraidhean-tìre as comharraichte san eilean – an Abaid, Taigh nan Cailleachan-dubha agus Crois an Leathanaich – gus slighe a-steach a thoirt san dà chànan do luchd-tadhail ach am faod iad rannsachadh a dhèanamh air oighreachd shaidhbhir an eilein.

                           Homepage of the Iona website, Gaelic version

Is e an làrach-lìn, a fhuair taic bho Bhòrd na Gàidhlig, a’ chiad tè airson an eilein a nochdas ann an Gàidhlig is ann am Beurla le chèile, agus tha i na cothrom don luchd-chleachdaidh dol a-null ‘s a-nall bho chànan gu cànan gun strì. Tha seo a’ toirt leis sreath de ghoireasan-foghlaim a ghabhas luchdachadh gun strì.

Thuirt am Ministear airson Cultair agus Chùisean air an Taobh A-muigh, Fiona Hyslop:

“Tha dàimh air a bhith ann eadar Eilean Idhe agus a' Ghàidhlig o chionn fhada. B' e cridhe spioradail Alba nan Gàidheal a bha innte aig toiseach nan linntean meadhanach agus tha mòran de na h-ainmean-àite ann sa Ghàidhlig fhathast.  

“Bheir an làrach-lìn seo goireas a thaobh dealbhaidh, rannsachaidh is oideachaidh do luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a dh’fhaighinn a-mach barrachd mu aonan de na làraichean as cudromaiche ann an Alba agus tha mi an dòchas gun gabh iad tlachd à cleachdadh a' ghoireis ùir luachmhoir seo."  

Tha an làrach-lìn ùr air a roinn ann an dà leth far am faodar rannsachadh gun strì. Tha an dara fear dhiubh. ‘Mu Eilean Idhe’ na fhacal-tòiseachaidh mu eachdraidh is oighreachd Chrìosdail an eilein - an t-àite a bha aige mar ionad-adhlacaidh airson feadhainn de rìghrean na h-Alba aig toiseach nan linntean meadhanach, agus anns an fhear eile, an earrann 'Rannsachaidh', tha stiùireadh goirid ceum air cheum mu charraighean, obair-làimhe agus chomharraidhean an eilein.

Air an làraich cuideachd tha earrann mun chruinneachadh brèagha de chlachan snàighte air Eilean Idhe, nam measg croisean is leacan-uaghach a bhuineas do Thaobh an Iar na Gàidhealtachd. Tha feadhainn dhiubh seo a’ nochdadh ann an earrann le dealbhan air an làrach-lìn nan dealbh geàrr do dhaoine de chuid den luchd-fhuirich as annasaiche san eilean. Cuideachd, tha clàr-ama eadar-ghnìomhach a’ leigeil le luchd-tadhail rannsachadh a dhèanamh mu chinn-latha cudromach ann an eachdraidh an eilein.

Thuirt Andrew Burnet, Manaidsear Fhoillseachaidhean agus Fiosrachaidh aig Alba Aosmhor:

“Tha eachdraidh fhada aig Eilean Idhe agus thathar mothchail air a’ chuideam na lùib chan ann a-mhàin ann an Alba ach le daoine air feadh an t-saoghail.

“Bha sinn ag iarraidh làrach-lìn a chruthachadh a dh’innseadh eachdraidh shaidhbhir an eilein ann an dòigh a tha ùr ùr le comhairle phractaigeach do dhaoine a bhios ag iarraidh tadhal air an eilean, bho luchd-fuirich gu tachartasan is imeachdan.

“Ach tha sinn mothachail cuideachd gu bheil mòran eile ann aig a bheil ùidh ann an eachdraidh an eilein nach urrainn dhaibh an turas a dhèanamh agus chaidh an làrach-lìn a dhealbhadh mar sin cuideachd gus goireas a thoirt seachad a ghabhas cleachdadh ann an caochladh dhòighean.”

Thuirt Art MacCarmaig, Cathraiche Bhòrd na Gàidhlig:

“Tha Bòrd na Gàidhlig toilichte gun urrainn dhuinn taic a thoirt do Alba Aosmhor gus goireas prìseil a chruthachadh agus a tha a’ soilleireachadh cho cudromach ‘s a tha Eilean Idhe ann an eachdraidh a’ chànain. Bidh e air leth feumail do chlann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, oileanaich agus luchd-ionnsachaidh. Tha goireasan eadar-lion mar seo a’ brosnachadh Gàidhlig a chleachdadh agus feumaidh sinn barrachd ghoireasan mar seo airson an ath ghinealaich de luchd-labhairt na Gàidhlig.”

Tha làrach-lìn Ì Chaluim Chille beò a-nis. Tha an Abaid fosgailte fad na bliadhna, seachd latha san t-seachdain. Cead a-steach do dh’inbhich: £4.70. pàiste: £2.80, lasachadh, £3.80. Tha Taigh nan Cailleachan-dubha agus Crois an Leathanaich fosgailte fad na bliadhna, cead a-steach an-asgaidh.

For further information


Iona Matheson
Communications and Media Officer
Communications and Media
0131 668 8703 or 07827 956 858
iona.matheson@hes.scot