The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Foillseachaidhean

Briathrachas
Foghlam
Bhideothan foghlaim
Làraichean Dualchas na Cruinne
Corporra
Glèidhteachas
Laimhseachadh Atharrachadh
Fiosraich
Leabhraichean Eile


Briathrachas

Co-fhaclair (Gaelic Thesaurus)
PDF icon Briathrachas Gaelic Terms [pdf, 2mb]
PDF icon Historic Scotland Gaelic Site Names [pdf, 22kb]


Foghlam

Goireasan mu làraichean eachdraidheil

PDF icon Ach nam Breac Clachan Chomharran Cupa is Cearcaill (Achnabreck Marked Rock)
PDF icon Caisteal an Dùin (Doune Castle)
PDF icon Caisteal Ceann Droma (Kildrummy Castle)
PDF icon Caisteal Chill Rìmhinn (St Andrews Castle)
PDF icon Caisteal Corr Gairbh (Corgarff Castle)
PDF icon Caisteal Creag a’ Mhuilleir (Craigmillar Castle)
PDF icon Caisteal Dirleton (Dirleton Castle)
PDF icon Caisteal Hunndaidh (Huntly Castle)
PDF icon Caisteal Huntingtower (Huntingtower Castle)
PDF icon Caisteal MhicIllFhinnein (MacLellan's Castle)
PDF icon Caisteal Shruighlea (Stirling Castle)
PDF icon Caisteal Tantallon (Tantallon Castle)
PDF icon Caisteal Threibh (Threave Castle)
PDF icon Caisteal Tolquhon (Tolquhon Castle)
PDF icon Caisteal Urchadain (Urquhart Castle)
PDF icon Carragh Dhrostain (Drosten Stone)
PDF icon Carragh Obar Leamhnach (Aberlemno Stone)
PDF icon Carragh Sueno (Sueno's Stone)
PDF icon Eilean Ì: Crois Naoimh Eòin (Iona: St John's Cross)
PDF icon Eilean Ì: Crois Naoimh Màrtainn (Iona: St Martin's Cross)
PDF icon Lùchairt Ghleann Iucha (Linlithgow Palace)
PDF icon Steòrnabhagh: Obair-iarainn Steòrnabhaigh (Ironwork of Stornoway)
PDF icon Taigh-feachd an Ruadhainn (Ruthven Barracks)
PDF icon Tursachan Choille (Temple Wood Stone Circle)

Goireasan foghlaim mu chuspairean

PDF icon Ar-a-mach nan Seumasach (Jacobite Risings)
PDF icon Bogsa-làimhseachaidh: Caistealan Meadhan-aoiseil (Medieval Castles Handling Box)
PDF icon Carraighean Snaighte Àrsaidh (Early Carved Stones)
PDF icon Clàr fianais (Evidence Record) – goireas do chloinn / resource for children
PDF icon Dualchas air do Starsaich (Heritage on your Doorstep)
PDF icon A' Sgrùdadh Chaistealan ann an Alba [pdf, 3mb]
PDF icon Màiri Banrigh na h-Alba [pdf, 837kb]

Gàidhlig
PDF icon Blasad Gàidhlig (A taste of Gaelic)
Simple Gaelic phrases for learners


Bhideothan foghlaim

Tha clann ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Dùn Èideann air a bhith ag obair còmhla ri Alba Aosmhor gus filmichean ghoirid a dhèanamh a tha mar iùil timcheall Caisteal Dhùn Èideann. Coimhead air na filmichean air an t-seanail YouTube againn:

An Talla Mòr
Na Seòmraichean Rìoghail
Great Hall  (Bilingual version for Gaelic learners – good for GLPS)

Tha iad cuideachd rim faighinn air DVD.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cur fòn dhan Oifigear Gàidhlig air 0131 668 8985. Taigh Longmore, Ionad Salisbury, Dùn Èideann, EH9 1SH.


Làraichean Dualchas na Cruinne

PDF icon Làraichean Dualchas na Cruinne ann an Alba [pdf, 605kb]
PDF icon Rannsaich Làraichean Dualchas na Cruinne an Alba Bileag is Postair [pdf, 750kb]
PDF icon Balla Antonine [pdf, 2mb]
PDF icon Crìdhe Linne Ùr na Cloiche ann an Arcaibh [pdf, 2mb]
PDF icon Lannraig Nuadh [pdf, 2.5mb]
PDF icon Dùn Èideann - Seann Bhaile is Baile ùr [pdf, 2mb]
PDF icon Hiort [pdf, 912kb]


Corporra

PDF icon Plana Gàidhlig Alba Aosmhor (Gàidhlig) [pdf, 124kb]
PDF icon Plana Gàidhlig Alba Aosmhor (Beurla) [pdf, 114kb]
PDF icon Plana Corporra Alba Aosmhor [pdf, 2mb]
PDF iconPlana Gàidhlig - Sgrùdadh air comasan Gàidhlig an luchd-obrach (Beurla) [pdf, 81kb]


Glèidhteachas

PDF icon Carraighean Clàraichte: Stiùireadh [pdf, 630kb]
PDF icon Cunntas de Gharaidhean is Sheallaidhean-tire Dealbhaichte ann an Alba [pdf, 1mb]
PDF icon Raoin-Mara tèarainte [pdf, 2mb]
PDF icon Cunntas de dh’àraichean [pdf, 2mb]
PDF icon Togalaichean Clàraichte [pdf, 1mb]
PDF icon Lorgaireachd Mheatailt [pdf, 2mb]


Làimhseachadh Atharrachadh

PDF icon Accessibility [pdf, 500kb]
PDF icon Boundaries [pdf, 478kb]
PDF icon Demolition [pdf, 406kb]
PDF icon Doorways [pdf, 454kb]
PDF icon Extensions [pdf, 377kb]
PDF icon Fixtures [pdf, 442kb]
PDF icon Interiors [pdf, 364kb]
PDF icon Microrenewables [pdf, 386kb]
PDF icon Roofs [pdf, 399kb]
PDF icon Setting [pdf, 365kb]
PDF icon Shops [pdf, 333kb]
PDF icon Structures [pdf, 435kb]
PDF icon Walls [pdf, 397kb]
PDF icon Windows [pdf, 482kb]

Fiosraich

PDF icon aiteachan-teine.pd
PDF iconaol-agus-saimeant.pdf
PDF icon ath-phuingeadh.pdf
PDF icon ballachan-criche.pdf
PDF iconcaitheamh-cloiche.pdf
PDF icon clach-ghainmhich.pdf
PDF icon clach-shreathail-gainmhich.pdf
PDF icon dorsan-fiodha.pdf
PDF icon eifeachdas-lutha.pdf
PDF icon fuarachd.pdf
PDF icon glainne-sgeadaichte.pdf
PDF icon glainne-thraidiseanta.pdf
PDF icon graifitidh.pdf
PDF icon grodadh.pdf
PDF icon iarainn-phreasaich.pdf
PDF icon innealan-dreanaidh.pdf
PDF icon mullach-leacagan.pdf
PDF icon mullaich-reidh.pdf
PDF icon mullaichean-sgliat.pdf
PDF icon obair-breige.pdf
PDF icon obair-cloiche-phronn.pdf
PDF icon obair-iarainn-criche.pdf
PDF icon obair-luaidhe.pdf
PDF icon oradh.pdf
PDF icon peant_a-staigh.pdf
PDF icon reileachan-iarainn.pdf
PDF icon sabhailteachd-teine.pdf
PDF icon sgaineadh-structarail.pdf
PDF icon sgeadachaidhean-mullaich.pdf
PDF icon simileirean.pdf
PDF icon smachd-air-eoin.pdf
PDF icon steidhean-balla.pdf
PDF icon uinneagan-crochte.pdf
PDF icon umha.pdf
PDF icon urlaran-cloiche.pdf
PDF icon urlaran-criadh.pdf
PDF icon urlaran-fiodha.pdf

Leabhraichean Eile
Tha leabhraichean iùil rim faighinn airson na làraichean a leanas:

Caisteal Dhùn Èideann
Caisteal Shruighlea
Cathair-Eaglais Ghlaschu
Fort George, Àird nan Saor
Taigh Dubh Àrnol
Seann Fhùirneis-Iarainn Bhun Abha
Caisteal Dhùn Stafhainis

Leabhraichean eile:
Obair-Iarainn Ailtireil ann an Steòrnabhagh
Sùil Litreachail air Tursachan Chalanais

Ma tha ùidh agaibh anns na leabhraichean seo cur fios dhan Oifigear Gàidhlig aig Taigh Longmore, Dùn Èideann, EH9 1SH. Fòn: 0131 668 8985.

Back to top