skip navigation

Cothrom


Ìrean Bord Turasachd na h-Alba


Chaidh cuairt a chur ann an cuid de na làraichean againn agus ìrean a thoirt dhaibh le VisitScotland mu ghoireasan cothruim.


Tha trì ìrean san sgeama:

  * Ìre 1 – Cothrom chathraichean-cuibhleach gun chuideachadh do luchd-tadhail

  * Ìre 2 – Cothrom chathraichean-cuibhleach le cuideachadh do luchd-tadhail

  * Ìre 3 – Cothrom do luchd-tadhail aig a bheil duilgheadasan a thaobh gluasadachd


Barrachd fiosrachaidh

Gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn mu sheirbheisean a tha rim faotainn air làraichean shònraichte, nach cuir sibh fòn chun na h-àireimh a nochdas air gach duilleag-seilbhe air an làraich air neo dhan t-seirbheis fiosrachaidh againn air 0131 668 8800.