The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Dh’fhaodte gum bi Tur Chliamainn dùinte mar thoradh air obair-chàiridh leantainneach. Cuir fios thugainn airson faighinn a-mach a bheil am bi i fosgailte.

Eaglais Chliamhain

Eaglais bhrèagha bhon 16mh linn, air a togail le ochdamh ceann-cinnidh Chlann MhicLeòid Dhùn Bheagain agus na Hearadh agus a tha a tuama maiseach fhèin na broinn.

Suidheachadh

Aig Roghadal sna Hearadh air an A859 • 18 NG 046 831

Fios gu

Fòn 01851 710 395