The browser you are using is out of date and is no longer supported. To view and use this site correctly, please update your browser to the latest version.

Cothrom


Ìrean Bord Turasachd na h-Alba


Chaidh cuairt a chur ann an cuid de na làraichean againn agus ìrean a thoirt dhaibh le VisitScotland mu ghoireasan cothruim.


Tha trì ìrean san sgeama:

  * Ìre 1 – Cothrom chathraichean-cuibhleach gun chuideachadh do luchd-tadhail

  * Ìre 2 – Cothrom chathraichean-cuibhleach le cuideachadh do luchd-tadhail

  * Ìre 3 – Cothrom do luchd-tadhail aig a bheil duilgheadasan a thaobh gluasadachd


Barrachd fiosrachaidh

Gus barrachd fiosrachaidh fhaighinn mu sheirbheisean a tha rim faotainn air làraichean shònraichte, nach cuir sibh fòn chun na h-àireimh a nochdas air gach duilleag-seilbhe air an làraich air neo dhan t-seirbheis fiosrachaidh againn air 0131 668 8800.